WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIEJSKIEJ

DANE UŻYTKOWNIKA KARTY:
Imię:
Nazwisko:
* Pesel:
Email:
Ulica:
Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
-

TYP KARTY:


Punkt odbioru:

Adresy punktów odbioru Karty Miejskiej
(otwórz w nowym oknie)

Przetwarzanie danych
Zobowiązuję się korzystać z karty miejskiej zgodnie z zasadami określonymi w "Instrukcji obsługi karty miejskiej i elektronicznej legitymacji studenckiej".
W związku z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku w celu:

wystawienia karty miejskiej,
ładowania jej biletami,
prowadzenia ich ewidencji.
Mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych.


* - w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa należy wpisać 00000000000

Podgląd karty